Blazej Malinowski – 17/04/2020 [LIVE] Elysia , Basel

Date: 17.04.2020

Artist: Blazej Malinowski

Venue: [LIVE] Elysia , Basel

Details: Elysia, Frankfurt-Strasse 36, 4053 Basel, Switzerland